APPENDIX 1 – Algemene Voorwaarden TRON B.V.

Definities

TRON:

De gebruiker van deze algemene voorwaarden, TRON B.V., gevestigd te Kazernestraat 17 (5928 NL) Venlo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75618370

Tracey:

Een handelsnaam van TRON B.V. waar TRON staat, kan ook Tracey gelezen worden.

Product:

Een door TRON aan haar opdrachtgever geleverd goed.

Dienst:

Een door TRON aan haar opdrachtgever geleverde dienst.

Opdrachtgever:

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met TRON in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan, met uitzondering van haar leveranciers.

Offerte:

Een aanbod van TRON, waaronder, doch niet uitsluitend prijsopgaven en prijslijsten.

Overeenkomst:

Elke overeenkomst tussen TRON en Opdrachtgever waaronder een door Opdrachtgever getekende offerte.

Abonnement:

Een abonnement is een overeenkomst tussen TRON en haar opdrachtgever waarbij tegen vergoeding periodiek een product of dienst van TRON wordt afgenomen.

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een geheel met alle offertes door TRON uitgebracht, alle aanbiedingen door TRON gedaan en alle overeenkomsten die TRON met haar Opdrachtgevers aangaat.
 2. Naast deze voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Diensten en/of Producten van TRON. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 3. Indien deze algemene voorwaarden éénmaal van toepassing zijn op een Offerte, aanbieding en/of Overeenkomst, dan zijn zij ook van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende offertes, aanbiedingen en/of Overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.
 5. Algemene voorwaarden die door de Opdrachtgever van TRON worden gehanteerd, zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door TRON is ingestemd.
 6. Tussentijdse eenzijdige wijzigingen in deze voorwaarden door TRON zijn te allen tijde toegestaan. Het staat Opdrachtgever vrij om de Overeenkomst dan op te zeggen, zonder dat TRON enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd aan de Opdrachtgever.
 7. TRON is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met de Opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.
 8. Iedere communicatie tussen TRON en Opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door TRON opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever is niet toegestaan diensten of informatie te verkopen, die geheel of gedeeltelijk is gegenereerd is door TRON, aan derden of dezen toegang te verlenen met hetzelfde doel zonder schriftelijke toestemming van TRON.

2. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle Offertes van TRON zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de door of namens de Opdrachtgever verstrekte informatie. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TRON aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het opstellen van de Offerte, tijdig aan TRON worden verstrekt. Opdrachtgever staat daarnaast in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.
 2. Offertes hebben een geldigheidsduur van 4 (vier) weken, tenzij een andere termijn in de Offerte staat vermeld.
 3. Een Offerte wordt, na ondertekening door Opdrachtgever, samen met alle aanhangige documentatie gezien als de Overeenkomst.
 4. De Opdrachtgever is verplicht -indien de uitvoering van werkzaamheden en/of levering buiten Nederland dient plaats te vinden- in het land waar de Overeenkomst moet worden uitgevoerd op deze uitvoering betrekking hebbende regels van dwingendrechtelijke aard in ieder geval voor afgifte van de Offerte door TRON, schriftelijk aan TRON bekend te maken, bij gebreke waarvan ter zake van niet-naleving van bedoelde dwingendrechtelijke regels geen enkele aansprakelijkheid door TRON kan en zal worden aanvaard, ongeacht de regelgeving van het betrokken land.
 5. TRON is pas gehouden de contractuele verplichtingen  na te komen nadat een door TRON verstuurde Overeenkomst of Offerte getekend van de Opdrachtgever retour is ontvangen.
 6. De door TRON genoemde prijzen zijn steeds gesteld in de Euro, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en steeds exclusief omzetbelasting (btw) en andere daarmee gelijk te stellen heffingen.
 7. In alle Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten voorkomende evidente verschrijvingen binden ons niet; wij zijn ter zake steeds tot aanpassing gerechtigd.
 8. Indien er meerdere Opdrachtgevers zijn, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3. Wijziging Overeenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever de oorspronkelijke opdracht of Overeenkomst wenst te wijzigingen, dient hij deze wijzigingen tijdig en schriftelijk in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen aan TRON kenbaar te maken. Na schriftelijke instemming van TRON zullen deze wijzigingen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
 2. Indien TRON na verzending van de Offerte nog nadere, voor het uitvoeren van de opdracht, essentiële informatie verkrijgt van de Opdrachtgever dan wel zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan zal de oorspronkelijke Offerte vervallen en zal TRON een nieuwe Offerte aan de Opdrachtgever toesturen.
 3. Indien TRON na verzending van dan wel na het tot stand komen van de Overeenkomst nog nadere, voor het uitvoeren van de opdracht, essentiële informatie verkrijgt van Opdrachtgever dan wel zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan is TRON gerechtigd de extra kosten die als gevolg hiervan gemaakt moeten worden, aan de Opdrachtgever door te belasten.
 4. Tenuitvoerlegging van mondeling opgegeven wijzigingen in een verstrekte opdracht, geschiedt geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 5. Wijziging in een reeds verstrekte opdracht kan ertoe leiden dat een Dienst of Product later voor de Opdrachtgever beschikbaar wordt dan oorspronkelijk was overeengekomen.

4. Uitvoering Overeenkomst

 1. TRON zal de Overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. De inhoud van de Overeenkomst alsmede de wijze van uitvoering van de Overeenkomst wordt nader in de Offerte en Overeenkomst gespecificeerd.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan TRON aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of mogelijk relevant zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan TRON worden verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan TRON verstrekte gegevens en informatie. TRON is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door Opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte informatie.
 3. Indien voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de implementatie of voor de levering van Diensten en/of Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient door Opdrachtgever aan TRON een redelijke termijn geboden te worden, waarin TRON alsnog uitvoering aan de Overeenkomst kan geven.

5. Duur Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 12 maanden en wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen of uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze te allen tijde door beide partijen worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.
 2. Indien partijen overeen zijn gekomen dat een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan is de Overeenkomst – zonder akkoord van TRON – niet tussentijds opzegbaar. Opzegging dient schriftelijk (waaronder ook wordt verstaan per e-mail) te geschieden minimaal 3 maanden voor afloop van een abonnementsperiode.

6. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit enige met  de door TRON  gesloten Overeenkomst,  voortvloeit of TRON reden heeft om aan te nemen dat de Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van enigerlei verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst, zoals, doch niet uitsluitend in geval surseance van betaling aan de Opdrachtgever wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of het bedrijf van Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is TRON gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zulks zonder dat TRON tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, alles onverminderd de aan TRON  verder toekomende rechten, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.
 2. Indien TRON  de uitvoering van de Overeenkomst opschort of de Overeenkomst geheel of ten dele ontbindt, zal TRON  de Opdrachtgever een factuur sturen voor de tot op dat moment geleverde Diensten en/of Producten.
 3. In alle in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen zijn de vorderingen van TRON, welke zij op de Opdrachtgever heeft en/of aldus zal verkrijgen, dadelijk, ineens en volledig opeisbaar.

7. Betalingen & Abonnement

 1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal de Opdrachtgever een factuur geheel betalen binnen 21 (eenentwintig) dagen na de factuurdatum. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 2. De Opdrachtgever is uitdrukkelijk niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op TRON, noch is de Opdrachtgever ten nadele van TRON  bevoegd beslag onder zichzelf te leggen.
 3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn de factuur heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft TRON, zonder dat daartoe enige sommatie of nadere ingebrekestelling is vereist, het recht de Opdrachtgever een rente van 1,5% per maand vanaf de vervaldag der facturen in rekening te brengen, zulks tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt gerekend, een en ander onverminderd de ons verder toekomende rechten.
 4. Betalingen door de Opdrachtgever worden conform artikel 6:44 van het Burgerlijk Wetboek verwerkt. Derhalve komen betalingen eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verbeurde rente en ten slotte in mindering op de verschuldigde hoofdsom.
 5. De Opdrachtgever is aan TRON alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, die TRON maakt, respectievelijk moeten maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane Overeenkomst al dan niet in rechte van de Opdrachtgever te vorderen.
 6. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichtingen uit deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot te late betaling, zal TRON bevoegd zijn de verplichtingen uit de Overeenkomst  op te schorten, zonder verlies van aanspraak op compensatie voor verlies of schade, gemiste marge, rente of recht op betaling van het abonnement. Opdrachtgever heeft geen recht op enige compensatie voor verlies of schade die voortkomt hieruit.
 7. TRON is niet verantwoordelijk voor terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen of abonnementen bij beëindiging van de Overeenkomst. Dit geldt ook voor nog niet gebruikte delen van licentie- of abonnementskosten.
 8. TRON behoudt zich het recht voor de prijzen voor haar Diensten en/of Producten aan het einde van elke abonnementsperiode van 12 maanden te indexeren met een maximum van 5% zonder goedkeuring Opdrachtgever.
 9. Een eventuele prijswijziging (zoals is bedoeld in artikel 7h) zal niet eerder ingaan dan 14 (veertien) dagen nadat de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De Opdrachtgever heeft bij tussentijdse prijswijzigingen het recht de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat TRON enige vorm van schadevergoeding verschuldigd is aan de Opdrachtgever.
 10. Abonnementskosten worden maandelijks vooraf in rekening gebracht op basis van een afgesproken jaarvolume, waarbij de abonnementsperiode 12 maanden is, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. TRON bepaalt in redelijkheid de hoogte van het maandbedrag, de periode waarop zij betrekking heeft, de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht en het tijdstip waarop de afrekening plaatsvindt. TRON is gerechtigd om tussentijds de hoogte van het maandbedrag te verhogen, indien de Opdrachtgever besluit om meer Diensten en/of Producten van TRON af te nemen.
 11. Bij achterblijvende volumes zal het in voorgaande artikel (artikel 7j) overeengekomen maandbedrag het minimumbedrag zijn dat maandelijks vooraf gefactureerd wordt.
 12. Aan het einde van de abonnementsperiode van 12 maanden vindt de afrekening plaats. TRON behoudt zich alsdan het recht voor om na afloop van een abonnementsperiode  met terugwerkende kracht een prijscorrectie door te voeren wanneer het afgesproken jaarvolume door de Opdrachtgever niet is gehaald. TRON zal alsdan een aanvullende factuur aan Opdrachtgever zenden.
 13. TRON is voor de nieuwe abonnementsperiode gerechtigd om zelf weer de hoogte van de maandbedragen te bepalen.
 14. Indien de afgesproken volumestaffel wordt overschreden dient Opdrachtgever dit zelf aan te geven, zodat TRON een prijsaanpassing kan doorvoeren voor  de daaropvolgende abonnementsperiode.

8. Zekerheidstelling en voorschotten

 1. TRON is, alvorens over te gaan tot uitvoering van de bevestigde order respectievelijk voortzetting van de reeds gedeeltelijk aangevangen uitvoering, te allen tijde bevoegd van de Opdrachtgever te verlangen dat hij ter zake van de uit de Overeenkomst voor de Opdrachtgever voortvloeiende betalingsverplichtingen, een voorschot betaalt tot het voor de Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende bedrag, dan wel -naar de keuze van TRON- dat hij zorgt voor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte, TRON conveniërende, zekerheidstelling.
 2. Indien de Opdrachtgever weigert een in de voorgaande zin bedoeld voorschot dan wel zekerheidstelling op het verzoek van TRON af te geven, is TRON met onmiddellijke ingang gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door een aldus luidende verklaring, onverminderd de overige in deze voorwaarden vermelde ontbindingsgronden en onverminderd ons recht op vergoeding van schade als ten gevolge van de ontbinding door TRON geleden.

9. Klachten

 1. Klachten van Opdrachtgever over de door TRON geleverde Diensten en/of Producten dienen binnen 14 (veertien) dagen nadat zij zijn ontstaan schriftelijk aan TRON gemeld te worden. Wordt een klacht niet tijdig of op onjuiste wijze ingediend, dan zal de klacht niet door TRON in behandeling worden genomen en vervalt het recht op herstel dan wel vergoeding van de schade. Een klacht dient ook een motivatie te bevatten waaruit blijkt dat TRON te kort is geschoten.
 2. Klachten die zijn ontstaan als gevolg van een onjuist gebruik van de geleverde Dienst en/of het geleverde Product kunnen nimmer tot enige aanspraak van Opdrachtgever aan TRON leiden.
 3. Een klacht geeft de Opdrachtgever nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van met TRON gesloten overeenkomsten op te schorten, in het bijzonder geen recht betaling van de factuur aangaande de verrichte levering van de Diensten en/of Producten waarop de reclames betrekking hebben of betaling van andere facturen op te schorten.
 4. Het recht op herstel of vergoeding van schade vervalt in ieder geval ten aanzien van alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van 12 (twaalf) maanden na de datum van de factuur, die zit op de Dienst of het Product waardoor de schade is veroorzaakt.

10. Aansprakelijkheid

 1. TRON is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding aan Opdrachtgever, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van TRON.
 2. TRON is in geen geval  aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, reputatieschade, gemiste besparingen, winst- of omzetderving, in welke zin dan ook, of op welke wijze dan ook door TRON veroorzaakt.
 3. TRON is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever en/of derden die het gevolg is van een gebrek of disfunctioneren van de geleverde software, applicaties, connecties, Diensten en/of Producten, noch is TRON aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade die het gevolg is van een onjuiste implementatie, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van TRON.
 4. TRON is nimmer aansprakelijk voor enige schade met betrekking tot of ten gevolge van door derden geleverde software, applicaties, connecties, diensten en/of producten.
 5. TRON is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat of nadat de Opdrachtgever en/of derden eigenhandig wijzigingen in of aan de applicaties, software en/of connectiviteit heeft aangebracht of door onoordeelkundig gebruik hiervan door Opdrachtgever en/of derden.
 6. TRON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventuele verlies van aan Opdrachtgever toebehorende data.
 7. Indien TRON, om welke reden dan ook, aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van TRON in het voorkomende geval uit te keren bedrag.
 8. Opdrachtgever zal TRON vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van onder andere schade, die het gevolg is van een gebrek in een door TRON geleverd Product en/of een door TRON niet correct verrichte Dienst.
 9. Elke vordering van de Opdrachtgever op TRON vervalt indien na verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de vordering door de Opdrachtgever ter zake geen gerechtelijke bodemprocedure tegen TRON effectief aanhangig is gemaakt. Op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding dient de Opdrachtgever schadeclaims schriftelijk aan TRON te melden, uiterlijk binnen drie (3) maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt dan wel had kunnen ontdekken.

11. Overmacht

 1. TRON is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van TRON komt.
 2. In geval van overmacht is TRON gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat daarvoor voor Opdrachtgever een recht op schadevergoeding ontstaat.
 3. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld heeft TRON de bevoegdheid een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever, zonder dat daarvoor voor Opdrachtgever een recht op schadevergoeding ontstaat.

12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op door TRON al dan niet voor de Opdrachtgever bijzonderlijk ontwikkelde diensten, producten, verrichte diensten, etc. behoudt TRON zich uitdrukkelijk  voor.
 2. Opdrachtgever verklaart zich door het aangaan van de Overeenkomst onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle rechten van intellectuele eigendom op de door TRON te leveren Producten en te verrichten Diensten, bij TRON (komen te) berusten. Het is de Opdrachtgever verboden enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit of van de door TRON geleverde producten te verwijderen en/of te wijzigen.
 3. Ten aanzien van het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht dat reeds in handen was van de Opdrachtgever voor de start van de Overeenkomst, verkrijgt TRON het recht op gebruik van dit eigendom gedurende de looptijd van de Overeenkomst, voor zover dat voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijk is.
 4. Opdrachtgever verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot software en -modellen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan in de software of modellen daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of deze na te maken op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000 te vorderen en een boete van € 1.000 voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt. Het is de Opdrachtgever ook niet toegestaan merk- of herkenningstekens te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van TRON.
 5. De in het kader van de door TRON ten behoeve van de Opdrachtgever geleverde producten/verrichte diensten en in dat kader gegenereerde, verzamelde, verstrekte informatie en data, al dan niet van/door Opdrachtgever, is/zijn c.q. wordt/worden en blijft/blijven eigendom van TRON. Mocht voor de overdracht van de eigendom van informatie en data de medewerking van de Opdrachtgever vereist zijn, dan verplicht de Opdrachtgever zich ertoe om die medewerking te verlenen. Het staat TRON vrij deze informatie en data, in voorkomend geval geanonimiseerd, te gebruiken, te delen met derden, ook voor doeleinden buiten de aan Opdrachtgever geleverde producten/verrichte diensten.
 6. TRON voegt specifieke kennis en informatie toe aan de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde data in verband met de uit te voeren diensten. TRON data is ontwikkeld en verkregen door een substantiële investering en TRON is hiervan te allen tijde rechthebbende.  Opdrachtgever mag de TRON data alleen gebruiken in verband met de diensten binnen de scope van de normale bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtgever en mag delen of de gehele TRON data niet aan derden verkopen of anderzins overdragen, ongeacht in combinatie met de originele ter beschikking gestelde informatie door Opdrachtgever of niet, aan niet geautoriseerde derde partijen of op geen enkele manier deze derde partijen toegang geven tot delen of het geheel van TRON data zonder TRON schriftelijke goedkeuring.

13. Geheimhouding

 1. Elke partij bij de Overeenkomst zal alle informatie betreffende de bedrijfsvoering van de andere partij die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, alsmede de inhoud van de Overeenkomst, geheim houden, deze informatie slechts gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie.
 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij of naderhand openbaar is geworden, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

14. Persoonsgegevens

 1. TRON stelt software ter beschikking aan Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever zelf de vrijheid heeft persoonsgegevens in te voeren. Opdrachtgever garandeert aan TRON dat Opdrachtgever bij het invoeren en verwerken van persoonsgegevens in het platform volledig zal doen aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens in het algemeen en die voor Opdrachtgever in het bijzonder. TRON verwerkt in het kader van de Overeenkomst (mogelijk) door of namens Opdrachtgever ingevoerde persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de (Uitvoeringswet) AVG. TRON controleert deze persoonsgegevens zelf niet.
 2. TRON verzamelt en verwerkt verder informatie betreffende functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van Opdrachtgever (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Opdrachtgever en de uitvoering van de Overeenkomst. TRON wordt van alle verwerkte data van rechtswege de (enige) rechthebbende. Eventuele persoonsgegevens worden door TRON strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat TRON persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Opdrachtgever zal TRON in verband met het bovenstaande, schadeloosstellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers en/of toezichthouders en autoriteiten). Opdrachtgever kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van TRON aangeven dat de gegevens van de Opdrachtgever uit de bestanden van TRON dienen te worden verwijderd.

15. Slotbepalingen

 1. Op alle door deze voorwaarden beheerste Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten Overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Limburg, onverminderd het recht van TRON om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Nederlands recht is op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing.